Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met BeveiligingsWereld een Overeenkomst aangaat.
1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BeveiligingsWereld.
1.3. BeveiligingsWereld: Het bedrijf welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op een vastgestelde Overeenkomst, hier nader aangeduid met BeveiligingsWereld
1.4. Diensten: de door BeveiligingsWereld aan de Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites op een Website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een Website.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BeveiligingsWereld en de Afnemer voor levering van Diensten.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Website: een door BeveiligingsWereld aangeboden website.
2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door BeveiligingsWereld en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen BeveiligingsWereld en de Afnemer.
2.2 BeveiligingsWereld heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Afnemer na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3 Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen BeveiligingsWereld en de Afnemer worden afgeweken. BeveiligingsWereld wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.
3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door BeveiligingsWereld van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, dan wel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door BeveiligingsWereld verstrekte schriftelijke offerte.
3.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Afnemer door BeveiligingsWereld.
3.3 BeveiligingsWereld kan op verzoek van de Afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig (30) dagen geldig zijn.
3.4 Uitingen van BeveiligingsWereld op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
4. Vergoeding en betaling
4.1. De Afnemer zal voor de door BeveiligingsWereld geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
4.2. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
4.3. BeveiligingsWereld zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer zal de facturen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Afnemer de facturen niet binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is niet gerechtigd om de aan BeveiligingsWereld verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door BeveiligingsWereld aan de Afnemer verschuldigde bedragen.
4.4. In geval van te late betaling heeft BeveiligingsWereld het recht:
(a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en
(b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door BeveiligingsWereld is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die BeveiligingsWereld moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen Partijen overeenkomen dat de door de Afnemer verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst.
5. Verplichtingen BeveiligingsWereld
5.1. BeveiligingsWereld zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. BeveiligingsWereld verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
5.2. BeveiligingsWereld behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Afnemer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting, bijvoorbeeld het aanleveren van content, onder deze Overeenkomst.
5.3 De Diensten worden door BeveiligingsWereld zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
5.4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. BeveiligingsWereld behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door BeveiligingsWereld wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Afnemer bestaan uit het alsnog leveren door BeveiligingsWereld van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende Diensten aan de Afnemer, zulks in goed overleg met Afnemer.
6. Verplichtingen en beperkingen Afnemer
6.1. De Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
6.2. De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door BeveiligingsWereld bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan BeveiligingsWereld, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan BeveiligingsWereld meldt, zal BeveiligingsWereld zich inspannen om het gebrek zo spoedig
mogelijk te verhelpen.
6.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
6.4. Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
6.4.1. het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
6.4.2. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
6.4.3. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
6.4.4. het aannemen van een valse identiteit;
6.4.5. het beperken van derden in de mogelijkheid de door BeveiligingsWereld aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
6.5. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de Afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. De Afnemer vrijwaart BeveiligingsWereld voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
7. Intellectuele Eigendom
7.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die BeveiligingsWereld in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij BeveiligingsWereld of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Afnemer verleent BeveiligingsWereld aan de Afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
7.2 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Afnemer aan BeveiligingsWereld verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door BeveiligingsWereld verleent de Afnemer aan BeveiligingsWereld een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart BeveiligingsWereld voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door BeveiligingsWereld van de door de Afnemer aan BeveiligingsWereld verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. BeveiligingsWereld is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BeveiligingsWereld.
8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van BeveiligingsWereld jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan BeveiligingsWereld voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).
8.3. De Afnemer vrijwaart BeveiligingsWereld voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit
8.3.1. het gebruik van de Diensten door de Afnemer en
8.3.2. het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
8.4. De aansprakelijkheid van BeveiligingsWereld gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met de wederpartij, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin BeveiligingsWereld zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van BeveiligingsWereld is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.
9. Duur, beëindiging en ontbinding
9.1. De Overeenkomst tussen BeveiligingsWereld en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
9.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.
9.3. BeveiligingsWereld is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Afnemer
9.3.1. niet kredietwaardig wordt geacht door BeveiligingsWereld en/of
9.3.2. indien de Afnemer een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
9.4. BeveiligingsWereld is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
9.4.1. de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
9.4.2. het faillissement van de Afnemer is aangevraagd;
9.4.3. de Afnemer in surséance van betaling verkeert; of
9.4.4. er surséance van betaling voor de Afnemer is aangevraagd.
10. Overmacht
10.1. BeveiligingsWereld is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop BeveiligingsWereld geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is BeveiligingsWereld niet gehouden enige door de Afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.
11. Diversen
11.1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
11.2. BeveiligingsWereld mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
11.3. BeveiligingsWereld mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. BeveiligingsWereld zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
11.4. Voor gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien zijn de "Regelen voor het Advertentiewezen" van de stichting ROTA van toepassing (http://www.stichtingrota.nl/).
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen BeveiligingsWereld en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 2022