Nieuws  
 

Om de rampenbestrijding in Nederland binnen twee jaar op orde te hebben moet de brandweer in elke regio per 1 januari 2010 aan wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen voldoen. Bij een regionale crisis of ramp krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio doorzettingsmacht. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd. In het wetsvoorstel is het advies van de Raad van State bij het oorspronkelijke voorstel verwerkt. De Raad vond dat de veiligheidsregio’s in een aantal opzichten te weinig bevoegdheden kregen om een effectief veiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Het kabinet hecht een groot belang aan de kwaliteit van de brandweerzorg Het gaat om de veiligheid van de burger, een kerntaak van de overheid. Op dit moment is onvoldoende gewaarborgd dat gemeenten bij rampen en crises op het gebied van de brandweerzorg de prestaties kunnen leveren die burgers mogen verwachten. Nog dit jaar worden daarom kwaliteitseisen geformuleerd, waaraan de brandweerzorg moet gaan voldoen. Daarnaast worden convenanten afgesloten met de regio’s om te regelen dat de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en dus ook van de brandweerzorg, binnen twee jaar op orde is.

Een andere belangrijke wijziging in het wetsvoorstel houdt verband met het gezag bij bovenlokale rampen en crises. Een eenduidige aansturing is daarbij van groot belang om te voorkomen dat de besluitvorming stagneert. Hoe ingewikkelder de situatie, des te groter het belang van een eenvoudige bevelsstructuur. Daarom krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio bij een bovenlokale ramp de bevoegdheden in het kader van de handhaving van de openbare orde. Hij neemt dan de verantwoordelijkheid over van de betrokken burgemeesters.

Het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het wetsvoorstel veiligheidsregio’s. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet en kan beter. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp of crisis te bestrijden. Door de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de politie op regionaal niveau bijeen te brengen wordt niet alleen de slagkracht vergroot, maar wordt ook eenheid, eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt. De veiligheidsregio heeft dezelfde schaal als de politieregio. Dat maakt ook samenwerking met de politie makkelijker.

Plaats op:
Datum: 16 juli 2007
Gerelateerde artikelen  
01-08-2007 Nieuws Wetsvoorstel veiligheidsregio's
09-02-2010 Nieuws Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel veiligheidsregio's
09-07-2008 Nieuws Vijftien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s maken afspraken
30-10-2008 Nieuws Negentien veiligheidsregio's met afspraken over rampenbestrijding
06-07-2010 Nieuws Wet veiligheidsregio's treedt op 1 oktober 2010 in werking
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,81 seconden.