Nieuws  

Volgens het wereldwijde inventarisatienetwerk van NOD32, ThreatSense.Net, richten steeds meer computerbedreigingen zich op het achterhalen van wachtwoorden en het toegang krijgen tot volledige systemen. Dit blijkt onder andere uit het grote aantal trojans …

Categorie: Awards
Datum: 5 januari 2007
    Plaats op:

Er is te weinig toezicht op de particuliere beveilingsbranche, terwijl er over een paar jaar meer beveiligers zijn dan politieagenten. Dat stelt politicoloog Ronald van Steden van de Vrije Universiteit in Amsterdam donderdag in Trouw.Het aantal werknemers …

Categorie: Awards
Datum: 28 december 2006
    Plaats op:
Redactie Video
Maar liefst 97% van de IT-leiders geeft aan dat interne datalekken voor hun een grote zorg zijn. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek door Egress, leverancier van human layer data security-oplossingen. Ruim driekwart (78%) vermoedt dat werknemers data ...

96% van de ziekenhuizen doet meer aan beveiliging dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit de enquête die de NVZ samen met RTL Nieuws heeft gehouden onder de bij de branchevereniging aangesloten algemene ziekenhuizen. De uitkomsten geven aan dat …

Categorie: Awards
Datum: 28 december 2006
    Plaats op:

Industrie bevestigt opnieuw BitDefender’s positie als leider in de IT beveiligingBitDefender™, de meerdere malen onderscheiden aanbieder van antivirus software en data beveiligingsoplossingen, heeft de Advanced+ waardering ontvangen in de …

Categorie: Awards
Datum: 20 december 2006
Bron: BitDefender Plaats op:
Redactie Video

Versterk de rol van de Provincie

Na elke ramp of crisis worden steevast dezelfde conclusies getrokken. De informatievoorziening verliep niet goed; de communicatie was onvoldoende; organisaties werkten langs elkaar en het ...

2006 in het teken van botnets en malwareIdentiteitsdiefstal, online bedrijfsspionage en afpersing waren ook in 2006 in belangrijke mate het werk van de georganiseerde misdaad. Dit blijkt uit het '2006 Threat Report' en de '2007 Forecast' van Trend Micro, …

Categorie: Awards
Datum: 19 december 2006
Bron: Trend Micro Plaats op:

Utimaco deelnemer in RSA Secured Partner Program en wereldwijd technologie partner RSA, de beveiligingsdivisie van EMC, heeft de technische interoperability tussen Utimaco’s SafeGuard Easy en RSA SecurID technology gecertificeerd. RSA doet …

Categorie: Awards
Datum: 18 december 2006
Bron: Utimaco Safeware Plaats op:
Redactie Video
Elk jaar in december blikt Proofpoint terug op trends van het voorgaande jaar en voorspelt de belangrijkste cybersecurity-trends voor het volgende jaar. Dit jaar zag het bedrijf vooral en de de massale distributie van Remote Access Trojan (RAT)- en downloader-malware. ...

Uit het tweejaarlijks onderzoek van Twynstra Gudde naar facility management in Nederlandblijkt dat de uitbestedingsgraad van facility management verder is toegenomen tot 58%,ofwel een marktvolume van ruim 22 miljard euro, dat in Nederland door externe facilitairedienstverleners wordt uitgevoerd.Verder blijkt dat externe dienstverleners aanzienlijk efficiënter zijn gaan werken.Bedroeg de omzet per medewerker in 2000 51.738 euro; in 2005 is deze toegenomen tot60.229 euro! Deze efficiencyslag heeft ertoe geleid dat in de periode 2000 - 2005 bijna40.000 mensen minder hun brood zijn gaan verdienen in deze markt. De totale facilitymanagementmarkt heeft een omvang van38 miljard euro.Er bestaan grote verschillen in de mate van uitbesteding. Diensten als gebouw- eninstallatieonderhoud,  schoonmaak, logistieke diensten en afvalbeheer zijn overwegenduitbesteed aan externe partijen, terwijl de catering, repro-afdelingen en het facilitairmanagement nog vaak in eigen beheer worden uitgevoerd met uitbestedingspercentages van30% en minder.Het integraal uitbesteden van facilitaire diensten aan één dienstverlenerlijkt in Nederland meer aandacht te krijgen. De afgelopen jaren hebben multinaltionalszoals Philips, DSM en KLM, voor deze verregaande vorm van uitbesteden gekozen. In hetVerenigd Koninkrijk is het integraal uitbesteden van facility management al gemeengoed.In het onderzoek zijn ook de trends en ontwikkelingen op het gebied van facilitairedienstverlening meegenomen. De belangrijkste trends in de verschil-lende onderzochtegebieden (schoonmaak, catering, beveiliging, gebouwonderhoud, wagenparkbeheer, e.d.)concentreren zich rondom IT-innovaties en nieuwe vormen van samenwerken tussenopdrachtgever en opdrachtnemer en tussen dienstverleners onderling.bron: …

Categorie: Awards
Datum: 8 december 2006
    Plaats op:

De criminaliteit in Nederland is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Het aantal geweldsmisdrijven tegen personen steeg echter voor het  vierde jaar op rij. Dit blijkt  uit de Landelijke criminaliteitskaart 2005, die vandaag is gepresenteerd …

Categorie: Awards
Datum: 4 december 2006
    Plaats op:
Redactie Video
Minimaal-beperkt-aanzienlijk-substantieel-kritiek zijn de terreur dreigingsniveaus die in Nederland gelden voor het publiek, bedrijven en overheden. Een escalatieladder waarvan de inhoud slechts bekend is bij een select groepje mensen in Den Haag. De niveaus ...

Een vijfde van alle Nederlanders heeft een strafblad. Van de jongeren onder de dertig is dat zelfs dertig procent. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant verliezen bedrijven veel omzet vanwege fraude door medewerkers.  De Telegraaf baseert …

Categorie: Awards
Datum: 23 november 2006
    Plaats op:

Cybercrime zorgt voor veel overlast bij organisaties. Hetafgelopen jaar had zo'n vier van de tien organisaties last van cybercrime. De overlastvan een computervirus (bij 42 procent van de ondervraagden) en het aanbod van illegalediensten en producten via internet (37 procent) zijn de meest voorkomende vormen vancybercrime. Phishing, waarmee via bijvoorbeeld een e-mail wordt getracht gevoeligeinformatie te achterhalen (vijftien procent) en digitale spionage via spyware (veertienprocent) staan op plek drie en vier. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst& Young.De ICT Barometer is het tweemaandelijks onderzoek van Ernst & Young naarontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland en maakt deel uit van de EY Leadershipprogramma's. De ICT Barometer is uitgevoerd door Interview-NSS onder 598 directeuren,managers en professionals.Het zijn met name de steeds meer gebruikte (nieuwe) technologieën die voororganisaties een toenemend risico vormen. Volgens de ondervraagden geven het thuis kunneninloggen op een bedrijfsnetwerk (30 procent) en zogenaamde removable media, zoals eenUSB-stick en draagbare harde schijf (30 procent) vanuit beveiligingsoptiek de meestezorgen. Het gebruik van draadloze netwerken (25 procent), het gebruik van instant messagediensten, zoals MSN (16 procent) en mobile computers, zoals een PDA of BlackBerry (16procent) zijn ook extra vatbaar voor cybercrime. Volgens Monique Otten, van Ernst &Young EDP Audit blijft het beveiligen van dit soort communicatiemiddelen altijd eenprobleem. 'Je kunt je wel afvragen of de beveiligingsmaatregelen soms niet een vorm vanschijnzekerheid zijn. Ik  ken  bedrijven  die  het gebruik van de USB-poorten hebbenafgeschermd, maar  waarbij  de  gebruikers  op  zoek  gaan naar alternatieve manieren omgegevens  uit  te  wisselen.Waar het uiteindelijk om gaat is dat iedereen zich bewust isvan de risico's. Bedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan het gedrag vanmensen', aldus Monique Otten.E-mail overlast blijft grootRuim één op de acht e-mails die werknemers ontvangen is spam. In 2005 waséén op de negen e-mails ongewenst. Spam komt het meeste voor bij kleineorganisaties. Bij hen is een kwart van de e-mails ongewenst. Bij grote organisaties metmeer dan 500 medewerkers is zeven procent van de e-mails spam. Meer dan de helft van deondervraagden vindt dat de spam-filter teveel correcte e-mails tegenhoudt. De frustratieover spam is vrij groot. Van de ondervraagden wil 22 procent geen gebruik meer maken vane-mail als het aantal spamberichten verder toeneemt. Uit het onderzoek blijkt dat ouderewerknemers zich het meest storen aan ongewenste e-mails. Bron: …

Categorie: Awards
Datum: 17 november 2006
    Plaats op:
Agenda donderdag, 20 februari 2020
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Spotlight
08-04-2020
08-04-2020
09-04-2020

De stad Groningen neemt als eerste in de wereld 'luisterende' camera’s in gebruik in het uitgaanscentrum. Uit een test is gebleken dat deze camera's in staat zijn om agressief stemgeluid van onschuldige bijgeluiden (zoals blaffende honden of lallende …

Categorie: Awards
Datum: 16 november 2006
    Plaats op:

Agressie op de werkvloer wordt in Nederland vaker gemeld dan in de rest van Europa. Nederland is koploper als het gaat om agressie door klanten: tien procent van de baliemedewerkers heeft daarmee te maken gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van …

Categorie: Awards
Datum: 14 november 2006
    Plaats op:

Riskant online gedrag van telewerkers zorgt voor grotere beveiligingsinvesteringen in 2007  Uit een wereldwijd onderzoek onder IT-beslissers blijkt dat er steeds meer helpdeskvragen zijn over aan beveiliging gerelateerde problemen. Om het toenemende …

Categorie: Awards
Datum: 13 november 2006
Bron: Cisco Systems Plaats op:

Het MKB is onvoldoende beveiligd tegen cybercrime. Dat blijkt uit eenonderzoek onder vijftig MKB-bedrijven in Flevoland. Het ontbreekt vooral aan eenICT-beveiligingsbeleid en bij 80% van de MKB'ers zijn de computers en netwerken onveiligop internet aangesloten. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een gezamenlijke aanpakvan overheid en bedrijfsleven, bijeengebracht in het programma Digibewust en hetprogramma Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC), om veilig gebruik van digitalemiddelen te stimuleren.Bewustwording en samenwerking noodzakelijkHet ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland zijn nauw betrokken bij hetonderzoek. Staatssecretaris Van Gennip: 'Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanpak vancybercrime geen eenvoudige zaak is. De oplossing zit hem dan ook niet alleen hettechnische, maar met name in de bewustwording van gebruiker.' Bewuste omgang met ICT isniet alleen belangrijk voor de bedrijfsvoering, dienstverlening en continuïteit vanhet MKB, maar zeker ook voor de Nederlandse (kennis)economie, voor innovatie en voor eendynamische markt.Ook Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederland) is van mening dat er snel iets moet gebeuren:'Het is goed dat we nu eindelijk weten over wat voor problemen we het hebben en dat ergelukkig ook veel oplossingen zijn. De grote uitdaging aan ons allemaal is nu om snel eenslag te maken naar een veiligere situatie.' Aan de hand van de resultaten van hetonderzoek worden binnen het publiekprivate programma Digibewust in nauwe samenwerking methet NICC activiteiten gepland om de bewustwording van het MKB op het gebied van cybercrimete vergroten en hen handreikingen te doen bij het nemen van maatregelen. Deze activiteitengaan in 2007 van start. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere partijen.Resultaten van de veiligheidsscanSlechts enkele van de onderzochte MKB-bedrijven heeft procedures en reglementen op hetgebied van informatiebeveiliging en het gebruik van ICT-voorzieningen door het personeel.Het merendeel van de bedrijven heeft deze niet, omdat zij niet weten hoe ze dit moetenaanpakken of omdat ze er geen tijd of budget voor hebben. Heldere en eenduidigeprocedures kunnen en moeten er echter voor zorgen dat de nu vaak zwakste schakel in debeveiliging van computers en netwerken, de mens, ondersteund wordt om daarmee cybercrimete voorkomen.Maar een klein aantal van de onderzochte MKB-bedrijven beschikt over de noodzakelijkekennis om gebreken en risico's die te maken hadden met instellingen van debesturingssoftware van servers en van netwerkapparatuur te signaleren en op te lossen. Demeeste vertrouwen hiervoor op hun ICT-leverancier. Toch kwamen er veelvuldig gebreken naarboven. Aanbevolen wordt om tot een kwaliteitskeurmerk van informatiebeveiliging te komenvoor ICT-leveranciers, afgestemd op de toepassing binnen MKB-bedrijven. Hermans(MKB-Nederland) ondersteunt deze aanbeveling.Het onderzoek is uitgevoerd om het inzicht in de kwetsbaarheid van het MKB voorcybercrime-aanvallen te vergroten. Dit inzicht is nodig om gerichte en effectievereactiviteiten op te zetten die  de bewustwording rond dit thema vergroten. Het onderzoekis uitgevoerd in opdracht van programma Digibewust en programma Nationaal InfrastructuurCybercrime (NICC) en mede op aangeven van het ministerie van Economische Zaken en MKBNederland. Syntens heeft de scan uitgevoerd onder vijftig MKB-bedrijven in Flevoland,verdeeld over de sectoren industrie, bouw, logistiek en groothandel, creative industrie,human health en food en agri. Het rapport van de scan is te vinden op www.digibewust.nl. …

Categorie: Awards
Datum: 10 november 2006
    Plaats op:

Webroot, aanbieder van anti-spyware producten waaronder SpySweeper, heeft de Top-10 spyware voor oktober opgesteld. Omdat doorgaans alle spyware op een grote hoop wordt gegooid, maar de onderlinge verschillen erg groot zijn, heeft Webroot de Top-10 verdeelt …

Categorie: Awards
Datum: 9 november 2006
Bron: WebRoot Plaats op:
   
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,7 seconden.