Nieuws  
 

De Wet bescherming persoonsgegevens laat niet toe dat foto’s van personen die verdacht worden van winkeldiefstal door winkeliers op winkelruiten of andere voor het publiek zichtbare plaatsen worden gepubliceerd. Hoewel winkeldiefstal een ernstig en hinderlijk feit is voor de getroffen winkelier, is het niet zo dat het onder de geldende wet- en regelgeving deze winkeliers vrij staat maatregelen te treffen waardoor betrokken personen in feite publiekelijk worden veroordeeld. Het CBP is van oordeel dat het vaststellen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en het opleggen van de straf is voorbehouden aan de rechter.

Naar aanleiding van een klacht heeft het CBP zich nogmaals over deze zaak gebogen, met name vanwege de grote maatschappelijke gevolgen van het publiceren van foto’s voor de betrokken personen. Het CBP komt hiermee tegemoet aan het verzoek om een algemene uitspraak over de toelaatbaarheid van publicaties van foto’s van verdachten van winkeldiefstal door particuliere ondernemingen.

In een individuele zaak over deze kwestie besloot het CBP in eerste instantie deze klacht niet in behandeling te nemen, omdat de zaak al in een kort geding door de rechter was behandeld. Het CBP hanteert als beleidslijn dat zaken die onder de rechter zijn of al hebben geleid tot een rechterlijke uitspraak niet nog eens door het CBP worden behandeld. De rechtbank Amsterdam oordeelde in deze zaak dat de betreffende winkelier niet voor eigen rechter mocht spelen en de kopie/kopieën van de foto moest vernietigen.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

Plaats op:
Datum: 20 juni 2006
Gerelateerde artikelen  
13-07-2007 Nieuws Verruiming gebruik persoonsgegevens door politie
14-03-2013 Nieuws Goede beveiliging van persoonsgegevens wettelijk verplicht
28-08-2019 Nieuws AVG-boete in Nederland onder voorwaarden verzekerbaar
15-02-2012 Nieuws CBP pleit voor forse boetes bij slechte beveiliging
21-12-2011 Nieuws Wetsvoorstel om camera’s te gebruiken voor opsporing
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2007 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,79 seconden.